22 de febr. 2011

El instante decisivo/ L'Instant décisif/ L'Instant decisiu.
El instante decisivo.
Ya, todos hemos oído ,hablar de él, ¿pero que es el instante decisivo de Cartier-Bresson? Según su teoría, este momento, viene directamente provocado por la veracidad de la imagen. Es curioso hoy que, justamente, se ve cuestionada esa veracidad digital. El momento decisivo se consigue a través de la observación, de estar en el momento adecuado en el lugar indicado y gracias al talento de comprender rápidamente las cosas y la capacidad de reacción ante ello. Y lo es únicamente si la situación es vivida y está en relación directa con la realidad. En mis inicios fotográficos busqué obsesivamente ese instante, pero de manera errónea , fotografiando impulsivamente. Creo que es un error muy común en la fotografía de hoy. Muchos fotógrafos se mueven más por impulso o por excesiva reflexión, lo cual da pie a trabajos excesivamente de “prensa” o excesivamente “artísticos” pero poco fotográficos, gracias sobretodo a la toma digital. Uno de mis instantes decisivos que le tengo más cariño es esta imagen captada en la Casa del Mig del parque de la Espanya Industrial, justo antes de su inauguración. El interior del centro cívico aún estaba completamente vacío. Una Copla se preparaba para tocar sardanas, mientras algunos músicos deambulaban por el espacio buscando la concentración y probando los instrumentos. Pensé en alejarme de ellos para no molestarlos y eso me hizo observarlos de lejos, y ya en el exterior, los fui buscando a través de las ventanas. Fue cuando furtivamente pude hacer un disparo, de cómo uno de ellos, solitario, salía ya de la gran sala vacía para reunirse con sus compañeros. El reflejo del cristal y la composición acertada hacen el resto. Una foto mágica, un momento de veracidad y fotografía. 
Concurso de Sardanas. Casa del Mig, Parc Espanya Industrial. Fuji Neopan 400, copia sobre papel Ilfobrom Galerie FB escaneada. Marzo 2000, para L'Informatiu de Sants.

L'instant décisif.
Oui, tous on connait l'instant décisif de Cartier-Bresson, mais en quoi consiste-t-ilSelon sa théorie, ce moment est directement causée par la véracité de l'image. C'est curieux, maintenant que précisément la telle véracité est numériquement contestée. Cet instant décisif est atteint grâce à l'observation, d'être au bon moment au bon endroit et grâce au talent de comprendre les choses rapidement et la capacité d'y réagir. Et cela arrive si la situation est vécue et à une relation directe avec la réalité. Dans mes débuts photographiques j'ai cherché avec obsession cet instant de façon erroné, en photographiant compulsivement. Je crois que c'est une erreur très commune dans la photographie d'aujourd'hui. De nombreux photographes travaillent plus sur l'impulsion ou en raison de la réflexion excessive, ce qui conduit à de formes de travail de "presse" ou trop "artistique", mais peu photographique en grande partie à cause de la prise numérique. Un de mes moments décisifs que j'aime le plus, est l'image capturée dans la Casa del Mig au parc de Espanya Industrial a Barcelone, juste avant son inauguration. L'intérieur du centre civique est encore complètement vide. Une Copla de  Sardanes (groupe de musiciens) et prêt à jouer, alors que certains musiciens erraient à la recherche de concentration et essaient leurs instruments. J'ai pensé à m'éloigner d'eux pour les laisser seuls et les regarder de loin. Une fois à l'extérieur, 'j'ai vu à travers les fenêtres l'un des musiciens qui était seul à l'intérieur de la grande sale vide, en cherchant la concentration et en essayant son instrument, seulement à ce moment il a quitté la grande salle vide pour rencontrer ses collègues. Le reflet de la fenêtre et la bonne composition a fait le reste. Un moment de magie un moment de vérité et de photographie. 
Concours de Sardanes. Casa del Mig, Parc Espanya Industrial, Barcelone. Fuji Neopan 400, scanner de copie sur papier Ilfobrom Galerie FB . Mars 2000, pour L'Informatiu de Sants.

L'Instant decisiu.
Sí, tots em sentit parlar d'ell, però que es l'instant decisiu de Cartier-Bresson? Segons la seva teoria, aquest moment, ve directament provocat per la veracitat de la imatge.Es molt curiós ara, que justament, es qüestiona aquesta veracitat digital. El "instant décisif" s'aconsegueix mitjançant l'observació, pel fet de trobar-se en el moment correcte en el lloc indicat i gràcies al talent de entendre ràpidament les coses i la capacitat de reacció davant d'aquest ultim fet. I això passa únicament si la situació es viscuda, i es troba en relació directa amb la realitat. En els meus inicis fotogràfics vaig buscar aquest instant per error, fotografiant impulsivament.
Crec que es un error molt comú en la fotografia actual, on molts fotògrafs es mouen, més per impuls, o per excessiva reflexió, donant forma a una fotografia massa de "premsa" o massa "artística, i poc "fotogràfica" gràcies sobretot a la presa digital. Un dels instats decisius que més m'agrada es aquesta imatge captada a la Casa del Mig del Parc de L'Espanya Industrial just abans de la seva inauguració. L'interior del centre cívic era encara completament buit. Una cobla es preparava per tocar sardanes, mentrestant alguns músics deambulaven per l'espai buscant concentració tot i provant els seus instruments. Vaig pensar en distanciar-me d'ells per no molestar-los i vaig anar a observar-los de lluny, ja a l'exterior els vaig anar observant per les finestres. Va ser quan furtivament vaig poder fer un disparo, de com un d'ells, solitari, sortia de la gran sala buida per reunir-se amb els altres. El reflex amb el vidre i la encertada composició fan la resta. Una foto màgica, un instant de veracitat i de fotografia en estat pur.
Concurs de Sardanes. Casa del Mig, Parc Espanya Industrial. Fuji Neopan 400, copia sobre paper Ilfobrom Galerie FB escanejada. Març 2000, per L'Informatiu de Sants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada